Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker;
 • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2: Toepassing van de deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Aanbieding

 • Alle offertes en prijsopgaven gedaan door gebruiker zijn vrijblijvend, behalve indien door gebruiker anders vermeld.
 • Een aanbieding gedaan door gebruiker heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Leveringstermijnen goederen

 • Alle door gebruiker genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij gebruiker bekend waren. De leveringstijd is slechts bij benadering aangegeven en is geen fatale termijn. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Het in de eerste en tweede zin van dit artikellid bepaalde lijdt uitzondering ingeval van een overeenkomst op afstand met een consument. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien levering niet binnen dertig dagen na bestelling plaatsvindt en geen langere leveringstermijn is overeengekomen.
 • Levering geschiedt op de overeengekomen plaats in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn dienstverlening

 • Een overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een overeenkomst tot dienstverlening kan slechts schriftelijk en met in acht neming van een opzegtermijn van één maand worden beëindigd.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele andere belastingen en bezorgkosten.
 • Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 • Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt is de opdrachtgever, zonder dat enige in gebrekestelling nodig is, in gebreke en over het overeengekomen bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle door gebruiker ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het gevorderde bedrag met een minimum van € 50,-.
 • In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsanering van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 10: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt de gebruiker zich de rechten en de bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet
 • Alle door gebruiker verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen en software zijn uitsluitend bestemd voor gebruik de opdrachtgever zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen buiten de kring van de opdrachtgever is voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker vereist.
 • De materialen mogen door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf, organisatie of privé-huishouden worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruikersrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is door opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen.
 • Alle overige rechten van intellectueel eigendom of auteursrecht op het geleverde berusten bij gebruiker. Opdrachtgever krijgt slechts de gebruiksrechten.
 • Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 • Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van gebruiker.
 • Het is gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software of apparatuur. Indien gebruiker d.m.v. technische beveiliging de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • Goederen die als zichtzending ter proefneming worden geleverd, blijven te allen tijde eigendom van gebruiker. De ontvanger van de zichtzending wordt geacht de goederen in dezelfde staat, binnen de overeengekomen periode, te retourneren aan gebruiker. De verzendkosten van gebruiker naar ontvanger zijn voor rekening van gebruiker. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van ontvanger.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Waar het gaat om producten dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de kostprijs van het product.
 • In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid nader beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij gebruiker heeft gemeld.

Artikel 14: Zichttermijn goederen

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 15: Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 16: Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 17 Garantie goederen

 • Gebruiker verleent onder de hierna vermelde voorwaarden op geleverde goederen een garantie van drie maanden. Ten aanzien van goederen die gebruiker van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie waarop gebruiker jegens die derden aanspraak kan maken.
 • De opdrachtgever dient terzake van de uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na aflevering schriftelijk door middel van een aangetekende brief te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd,geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 • Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 18: Nadere bepalingen betreffende opleidingen, cursussen en trainingen

 • Voor zover de dienstverlening van gebruiker bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan gebruiker steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. Annulering voor deelname aan een cursus is alleen mogelijk met 100 % terugbetaling van de kosten tot 30 dagen voor start van de cursus en met 50 % tot 15 dagen voor start van de cursus. Na die tijd is geen restitutie van het betaalde cursusgeld meer mogelijk.
 • Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van gebruiker aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 19: Geschillenbeslechting

De bevoegde rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Dit alles lijdt uitzondering indien het geschil valt onder de competentie van de kantonrechter, in welk geval de wettelijke competentieregels van toepassing zijn.

Artikel 20: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Leeuwarden, November 2014

Wilt u de Acticomm eens zelf uitproberen?
Neem dan contact op via info@rdgkompagne.nl